O Programie Comenius

16. 02. 22
posted by: Super User
Odsłony: 1447

COMENIUSComenius jest jedenym z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie: 

- partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu);
- uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego; 
- przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).


Program COMENIUS wspiera rozwój wielostronnej współpracy szkół. Współpraca taka wymaga utworzenia grupy składającej się z co najmniej trzech szkół z różnych krajów Unii Europejskiej i maksymalnie dwóch szkół z różnych krajów stowarzyszonych. Głównym zadaniem każdego z partnerów w grupie jest współpraca w ramach Europejskich Programów Edukacyjnych, koncentrująca się na tematach, które interesują większość, jak na przykład dziedzictwo kulturowe, zagadnienia związane ze środowiskiem, nauką lub techniką. Projekt dotyczy całej grupy i tworzy integralną część programu kształcenia wszystkich uczestniczących szkół. Cele i korzyści programu Comenius:
- podnoszenie wśród młodych ludzi i kadry pedagogicznej poziomu wiedzy i zrozumienia dotyczących różnorodności europejskiej kultury, języków i uświadamiania wartości tego zróżnicowania, 
- pomaganie młodym ludziom w zdobyciu podstawowych umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu i kompetencji niezbędnych dla ich osobistego rozwoju oraz potrzebnych dla przyszłego zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w obywatelstwie europejskim, 
- podnoszenie jakości kształcenia i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy i wymian między szkołami, 
- promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach, nauki języków obcych, zastosowań nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjny w edukacji szkolnej, 
- przeciwdziałanie marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, 
- integracja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
- praca w grupie partnerów z różnych krajów europejskich, 
- włączenie w program dydaktyczny i wychowawczy szkoły, 
- zaangażowanie dużej grupy uczniów i nauczycieli, 
- osiągnięcie konkretnych efektów współpracy np. wydawnictwo, CD, film, pomoce dydaktyczne, innowacje pedagogiczne, 
- aktywizacja uczniów i nauczycieli oraz doskonalenie warsztatu zawodowego nauczyciela 
- atrakcyjna forma zdobywania wiedzy i umiejętności, 
- zwiększona motywacja do nauki języków obcych, 
- zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerach i samym sobie, 
- pogłębianie świadomości własnej odrębności regionalnej, narodowej, ale również przynależności do rodziny europejskiej, 
- wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich, 
- wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, 
- realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych, w szczególności: edukacja regionalna, edukacja europejska, edukacja medialna.

Program Comenius jest skierowany do :
- uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej; 
- szkół określonych przez państwa członkowskie; 
- nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół; 
- stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną; 
- osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; 
- ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie; 
- podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie. 

Cele  naszego projektu:
- poznanie dziedzictwa kulturowego miast partnerskich,
- prezentacja własnego miasta i regionu,
- praca z wykorzystaniem nowych technik informacji i komunikacji,
- doskonalenie znajomości języków obcych jak również zwiększenie motywacji do ich uczenia,
- promocja kraju i szkoły w kraju partnerskim,
- wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej i odpowiedzialności za region i kraj